Bu lông 6 cạnh chìm không đầu( vít trí) - 六角穴付き止めねじ