Bu lông 6 cạnh chìm không đầu (vít trí) - 六角穴付き止めねじ